Политика за сайта СПЕКТА АУТО

С достъпа до сайта СПЕКТА АУТО и неговото ползване вие приемате настоящата политика без каквито и да било ограничения или условия. По тази причина вашето посещение на сайтa СПЕКТА АУТО става предмет на тази политика, а също така и на всички приложими закони.

Запазено авторско право © Спекта ауто ООД

Съдържание

Сайтът СПЕКТА АУТО съдържа информация за продукти TOYOTA, LEXUS и за техни промоционални програми, както и за продукти на КАРИО ООД.

Цялата информация, включена в този сайт, е само за ориентировъчно информиране. Сайтът не трябва да се използва, и на него не трябва да се разчита като на заместител на информацията, която е на ваше разположение от упълномощените ни търговци, търговски представители или сервизни специалисти. Информацията на този сайт не поражда никакви правни задължения, и не представлява оферта за продажба.

Въпреки че СПЕКТА АУТО ООД полага всички разумни усилия за гарантиране на коректността на цялата информация на сайта, нейната точност не може да се гарантира, и СПЕКТА АУТО ООД не поема никаква отговорност за точността, изчерпателността или автентичността на която и да било от информациите на този сайт. Както сайтът, така и цялата информация и материалите, които се съдържат в него, ви се предоставят във вида, в който са оформени фактически, без гаранция от какъвто и да било тип – нито изрична, нито подразбираща се.

СПЕКТА АУТО ООД обаче си запазва правото да прави промени, по всяко време и без предизвестие, на моделите, оборудването, техническите спецификации и наличните количества, както за автомобилите така и по отношение на всички продукти и консумативи за автомобила, в това число и на продуктите на КАРИО ООД.

Цени на продуктите TOYOTA и LEXUS, и продуктите на КАРИО ООД

Ценовата информация, съдържаща се в или предоставена чрез този сайт, е само за ориентировъчно информиране, и не представлява оферта за продажби на продукти TOYOTA,  LEXUS или продуктите на КАРИО ООД, нито пък има задължаващо действие за упълномощените търговци и търговски представители. Закупуването на който и да било от продуктите на този сайт следва да бъде предмет на сроковете и условията на индивидуалния договор за продажба.

Използване на технологията на cookie програмите

СПЕКТА АУТО използва технологията на cookie програмите (т.нар. „бисквитки”), за да проследява пътищата, които сте изминали от вас до сайта СПЕКТА АУТО и за оценяване на сайта СПЕКТА АУТО ООД и за неговото подобряване, за да го направи по-полезен за вас. Чрез тази технология информация за индивидуалните ползватели не се регистрира, така че няма да се съхранява или използва никаква конкретна информация за вас самите.

Обърнете внимание на факта, че вие можете да настроите вашия браузър да не приема cookies програми, или да ви предупреждава за случаите, когато се изпращат такива програми.

Използване на конфигуратора за модели

Конфигураторът за модели е помощно средство, което има за цел да ви помогне, и да промотира даден продукт на Тoyota и Lexus. Информацията, която се предоставя от конфигуратора за модели, служи само за ориентировъчно информиране. СПЕКТА АУТО ООД не твърди и не дава гаранция за точността, изчерпателността или автентичността на изображенията или на представянията на продукти на Toyota и/или  Lexus, показвани от конфигуратора за модели, спрямо вида или представянето на същия продукт на Toyota и/или Lexus в действителност.

СПЕКТА АУТО ООД обаче си запазва правото да извършва промени по всяко време, без каквото и да било предизвестие или обосновка, на конфигуратора за модели.

Лични данни/ въведена от ползвателя на сайта информация

СПЕКТА АУТО ООД признава естеството на Интернет пространството като среда, използвана от отделните хора за осъществяване на обратна връзка, или за предоставяне на информация относно сайта СПЕКТА АУТО, и ще полага всички разумни усилия да взема предвид всяка такава информация или обратна връзка, когато това е уместно и полезно. СПЕКТА АУТО ООД не поема никаква отговорност или каквито и да било задължения за обезщетяване по отношение на каквато и да било такава информация, предоставена от ползвателя на сайта, като СПЕКТА АУТО ООД си запазва правото да отстранява всяка такава информация от сайта без каквото и да било обосноваване или предизвестие.

Предупреждение за авторските права, индустриалната и интелектуалната собственост

Както представянето, така и цялото съдържание на този сайт се защитават от правата върху индустриалната и интелектуалната собственост. Можете да използвате информацията, текста, картинките или графиките, които се съдържат в този сайт, за ваше лично ползване (без търговски характер), като не можете да ги възпроизвеждате, променяте, предавате, лицензирате или публикувате – както изцяло, така и частично, с каквато и да било цел, без предварителното писмено съгласие на СПЕКТА АУТО ООД, освен само за преглеждане.

Запазени търговски марки

Всички запазени търговски марки, лога и служебни маркировки, показани на този сайт, са собственост на СПЕКТА АУТО ООД или на трети страни. Забранено е да ги използвате, „сваляте” за постоянно, размножавате или разпространявате по какъвто и да било начин без писменото разрешение от СПЕКТА АУТО ООД или от трети страни, в зависимост от конкретния случай.

Хипервръзки

Сайтът СПЕКТА АУТО може да съдържа хипервръзки към други Интернет сайтове, които са напълно независими от този сайт. СПЕКТА АУТО ООД не твърди и не дава гаранция за точността, изчерпателността или автентичността на информацията, която се съдържа във всяка такава хипертекстова връзка или в друг Интернет сайт, и достъпът до всички други Интернет сайтове, свързани с линкове към сайта СПЕКТА АУТО, е на ваш собствен риск.

Ограничения на отговорностите за щети

СПЕКТА АУТО ООД изрично не поема каквито и да било задължения за обезщетяване по отношение на каквито и да било преки, косвени, случайни, причинно обусловени или особени щети, възникнали от или свързани по какъвто и да било начин с достъпа до или използването на сайта СПЕКТА АУТО, включително, но без да се ограничава до, каквито и да било загуби или щети, причинени от вируси, които са засегнали вашето компютърно оборудване или вашето доверие в информацията, получена чрез сайта СПЕКТА АУТО.

Актуализиране на политиката

СПЕКТА АУТО ООД си запазва правото да актуализира настоящата политика по всяко време, когато това се наложи от бизнес съображения, ето защо ви приканваме при всяко ваше посещение на сайта да посещавате отново тази страница, за да проверявате политиката.

Получавани препоръки

Когато изпращате препоръки на този сайт СПЕКТА АУТО, вие приемате, че СПЕКТА АУТО ООД си запазва правото, по своя собствена преценка, да променя, да „качва” безплатно или да не „качва” на този сайт СПЕКТА АУТО получените препоръки. СПЕКТА АУТО ООД не поема никаква отговорност по отношение на съдържанието на съобщенията, публикувани на този сайт СПЕКТА АУТО.