НАЧИНИ ЗА КОМУНИКАЦИЯ ОТ СУБЕКТА НА ДАННИ

Клиентите могат да отправят искания и жалби свързани с обработката на техните лични данни от фирма “СПЕКТА АУТО“ ООД по следните два начина:

1) В електронна форма – Директно на съответното Длъжностното лице по защита на данните / Отговорника по защита на данните по електронна поща, а именно:

а/ За клиентите на Toyota: на ел.поща gdpr_burgas@contact.toyota.bg;
б/ За клиентите на AutoBOX Express Service: на ел.поща info_gdpr@autobox.bg
В случай на подаване на искане/жалба по ел.поща е необходимо същата да изхожда от имейл адреса на клиента/субекта на лични данни, който фигурира в информационната система на „СПЕКТА АУТО“ ООД и е известен на „СПЕКТА АУТО“ ООД, тъй като е предоставен лично от клиента при подписване от негова страна на уведомлението за поверително третиране на личните му данни;

или
2) В писмена форма – Директно на централния административен офис на фирмата, находящ се на адрес: гр.Бургас, ул.“Индустриална“ 19.
В този случай искането/жалбата се подава лично от клиента/субекта на лични данни или от негов изричен пълномощник с нотариално заверено пълномощно.

Образец на форма за исканe от субект на данните